Co powinna zawierać umowa outsourcingu pracowniczego?

Przedsiębiorcy często nie wiedzą, że umowa outsourcingu pracowniczego powinna być tak przygotowana, aby chroniła interesy ich biznesu na wypadek kontroli lub świadczenia niskiej jakości usług przez outsourcera. Pora to zmienić. Z tego artykułu dowiesz się, jakie ustalenia powinna zawierać prawidłowo skonstruowana umowa outsourcingu pracowniczego.

Outsourcing pracowników może stać się strategicznym atutem Twojego biznesu na rynku lokalnym i międzynarodowym. Pod jednym warunkiem — że umowa, którą podpiszesz będzie zawierała ustalenia, które chronią interesy Twojej organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co jest podstawą prawną umowy outsourcingu pracowniczego
  • jakie ustalenia zawiera prawidłowo skonstruowana umowa o outsourcing pracowników
  • dlaczego umowa o outsourcing pracowników jest korzystną formą współpracy

Podstawa prawna umowy outsourcingu pracowniczego

Umowa o outsourcing pracowników jest regulowana przez Kodeks cywilny. Z uwagi na to, że nie istnieje jedna, konkretna ustawa, która odnosiłaby się wyłącznie do outsourcingu pracowniczego, taką umowę można zawrzeć zarówno w formie tzw. umów nazwanych jak np. umowy o świadczenie usług, jak i tzw. umów nienazwanych, czyli takich, w których obie strony mogą dowolnie regulować względem siebie stosunki prawne.

Nie ma większego znaczenia to, którą z tych umów wybierzesz. Najistotniejsza jest treść umowy, czyli zawarcie w niej takich ustaleń, które jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia z outsourcingiem pracowniczym.

Umowa outsourcingu pracowniczego powinna zawierać listę zadań, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Outsourcing pracowniczy a kontrola pracowników

Takim ustaleniem jest m.in. wskazanie w umowie, że insourcer, czyli Twoja firma, nie kontroluje pracowników, którzy świadczą na jej rzecz usługi, a zarządzaniem pracownikami zajmuje się bezpośrednio outsourcer, czyli firma outsourcingowa.

W ten sposób zabezpieczasz się przed tym, aby usługa outsourcingu pracowniczego nie została uznana przez organ nadzoru za pracę tymczasową lub zatrudnianie pracowników stałych. Oczywiście, stan faktyczny również powinien zgadzać się z tym ustaleniem w umowie. Pomiędzy Twoją firmą a zewnętrznymi pracownikami nie może być żadnego podporządkowania prawnego, jak i faktycznego.

Jako insourcer nie możesz wydawać zewnętrznym pracownikom konkretnych instrukcji lub poleceń odnośnie wykonywanych zadań. Takie polecenia może wydać jedynie outsourcer, czyli firma outsourcingowa, która zatrudnia pracowników. Twoim obowiązkiem, jako insourcera będzie jedynie weryfikowanie jakości usług świadczonych przez outsourcera. Dobrze jest wcześniej ustalić, jakimi wskaźnikami sprawdzisz jakość i efekty działań tej firmy.

A co się stanie, jeśli pominiesz to ustalenie? Organ nadzoru może podważyć outsourcing pracowników, a wtedy dokumentem regulującym umowę pod kątem prawnym stanie się Kodeks pracy.

Obowiązki outsourcera na rzecz insourcera

Kolejnym ważnym elementem prawidłowo skonstruowanej umowy o outsourcing pracowników jest określenie tego, jakie procesy i zadania ma realizować outsourcer na rzecz insourcera. Przykładowe usługi outsourcingu pracowniczego to:

  • odpowiedzialność za usługi świadczone przez pracowników
  • rekrutacja pracowników
  • nadzór nad pracownikami
  • legalizacja pobytu pracowników
  • szkolenie BHP i zapewnienie odzieży roboczej
  • wypłacanie wynagrodzenia, składek ZUS i obowiązkowych podatków
  • zachowanie poufności.

Pozyskaj pracowników w 3 tygodnie

Dostarczymy pracowników dla Twojej firmy, nawet jeśli masz wysokie wymagania i w krótkim czasie potrzebujesz setki osób.

Własność intelektualna efektów pracy

Umowa o oustosurcing pracowników powinna także zawierać informacje o tym, że to Twoja firma, jako insourcer, będzie właścicielem wszystkich efektów pracy danego pracownika zatrudnionego przez firmę outsourcingową i wykonanych w ramach usługi. Tutaj warto dodać, że outsourcer nie może mieć żadnych roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Monitorowanie jakości usług outsourcera

Ustalenie tego, jakimi wskaźnikami zweryfikujesz efekty działań firmy outsourcingowej również trzeba zawrzeć w umowie. Oprócz tego trzeba także określić, jakie konsekwencje mogą spotkać outsourcera w przypadku niewywiązywania się z tego punktu tzn. czy w takim przypadku będzie musiał wykonać usługę jeszcze raz na własny koszt lub, czy cena usługi zostanie wtedy odpowiednio pomniejszona. Dzięki temu zabezpieczysz się na wypadek, gdyby jakość świadczonych usług przez outsourcera była niska. Spisanie dokładnych wymagań dotyczących jakości usług pomoże także firmie outsourcingowej lepiej przygotować swoich pracowników do osiągania standardów, jakie powinni spełniać świadcząc usługi dla Twojej firmy.

Jeśli chcesz zacząć stosować outsourcing pracowniczy w swojej organizacji — skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. W trakcie krótkiej rozmowy sprawdzimy, czy to rozwiązanie może okazać się siłą napędową Twojego biznesu.

Nie wiesz, dlaczego warto wprowadzić outsourcing w firmie? Poznaj największe zalety outsourcingu pracowniczego

Zgodnie z artykułem 231, mechanizm przejścia części zakładu pracy sprawia, że nowy podmiot staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Informacje o charakterze poufnym

W umowie powinno znaleźć się również ustalenie zobowiązujące firmę zewnętrzną do zachowania poufności. Trzeba określić, które informacje Twoja firma uznaje za poufne — tak, aby kontrahent dokładnie wiedział, które dane są tajemnicami przedsiębiorstwa i co oznacza ich ujawnienie, a także, że to ten zapis obowiązuje zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej upływie. Żeby mieć prawne podstawy do roszczeń w przypadku ujawnienia przez firmę outsourcingową informacji poufnych, można z kontrahentem zawrzeć odrębną umowę NDA – tzw. non-disclosure agreement.

Postanowienia dotyczące wypowiedzenia umowy outsourcingu pracowniczego

W umowie o outsourcing pracowników ważne jest także wskazanie, w jakich sytuacjach możliwe będzie wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron. Trzeba mieć na uwadze różne okoliczności, przy czym można wskazać w sposób ogólny, że w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań przez outsourcera, insourcer może wypowiedzieć umowę. W tym punkcie bardzo ważne jest, aby dodać informację o tym, po jakim czasie umowa wygaśnie od momentu jej rozwiązania.

Struktura opłat

Umowa o outsourcing pracowniczy musi także zawierać informację o płatnościach. Najlepiej jest pokazać w formie tabeli harmonogram, zgodnie z którym będą dokonywane zapłaty za wykonaną usługę. Powinny być tutaj określone dokładne stawki, daty i nazwy usługi.

Data zawarcia i okres trwania umowy

Data zawarcia umowy o outsourcing pracowniczy i okres jej trwania to jeden z najbardziej oczywistych punktów, ale i tutaj zdarza się przedsiębiorcom popełniać błędy. O czym pamiętać? Zapis powinien wskazywać na, to kiedy umowa została uzgodniona i w jakim okresie zacznie obowiązywać.

Podsumowanie — Co powinna zawierać umowa outsourcingu pracowniczego?

Outsourcing pracowniczy nie jest odkryciem ostatnich lat, niemniej wokół tej usługi narosło tak wiele mitów, że niektórzy przedsiębiorcy obawiają się skorzystać z tego rozwiązania. Tymczasem niewiedza jest tutaj złym doradcą — z outsourcingiem pracowniczym, jest tak samo, jak podczas współpracy z każdym innym partnerem biznesowym. Żeby odpowiednio zarządzać i czerpać ze współpracy jak największe korzyści, trzeba dokładnie wiedzieć, jakie ustalenia może i powinna zawierać umowa outsourcingu pracowniczego. Dzięki temu będziesz mieć pełną kontrolę nad jakością usług i w każdej chwili możesz zareagować, jeśli cokolwiek pójdzie niezgodnie z planem.

Podstawy prawne umów o outsourcing pracowników mogą zmienić się w każdej chwili, dlatego zalecamy, aby przed podpisaniem umowy o outsourcing pracowniczy skonsultować jej treść z prawnikami. Możesz to zrobić bezpłatnie korzystając z naszej usługi optymalizacji outsourcingu pracowników. Tylko wtedy będziesz mieć pewność, że interesy Twojej firmy są chronione w 100%.

Przeczytaj też: